تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - خبرجدید در موردنگرانی کسانی که قرارداد مستقیم تا کنون امضاء نکرده اند.

  بسمه تعالی

باسلام خدمت همه دوستان کارگزار .به اطلاع همکاران میرسانیم که شورای هماهنگی استان ونمایندگان شما بجدیت پیگیر کار شما که همان عقد قرارداد مستقیم است می باشند فلذا امروز با مجریان عقد قرارداد مفصل بحث وگفتگو شدکه به استحضار میرسد.دوستان در سراسر استان وحتی کشور جای هیچ گونه نگرانی نیست همه استانهامنتظر شرح پیوست هستند که باید ازتهران وبه صورت یکپارچه برای تمام استانها ارسال شود.قرارداد برای تی سی وانیهاازتاریخ01/04/94 وکسانی که تی سی امضاء نکرده انداز01/01/94میباشد پس کمتر اضطراب به خود راه دهید که جای نگرانی نیست .استانهایی هم که امضاء نموده اند لیست همه با هم به تهران ارسال می شود.باتشکر/ر/  • paper | سامان | اخبار