تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - جلسه وملاقات بانمایندگان محترم مجلس ووزرای فن آوری ارتباطات واطلاعات ووزرات تعاون وکار

 بنام خدا


با سلام وادب به اطلاع همکاران محترم می رسانیم به محض آنکه کانون انجمنهای صنفی کارگری مخابرات از حضوروزرای ارتباطات وکاردرکمسیون های صنعت واجتماعی مطلع گردیدند مبنی بر مصوبه هیئت مدیره کانون اینجانب قربانزاده دبیرکانون وهوشمند رئیس کانون مکلف به پیگیری وعزیمت به تهران شدیم ازآنجا که همکاران در سطح کشور مکرر متقاضی دریافت اطلاعات این جلسه می باشند لازم دانستیم در حد نیاز ولزوم پاره ای از ماوقع سفر اخیر رابه اطلاع برسانیم تا شاهد تماسهای مکرر نباشیم.
روزسه شنبه مورخ 95/4/22مقارن ساعت 7صبح توانستیم نامه تنظیم شده کانون پاسخ به بیانات وزیرمحترم ارتباطات وفن آوری اطلاعات را به چندین تن ازنمایندگان مرتبط درمجلس تقدیم نماییم تا از مشکلات کارگران مخابرات روستای مطلع گردندسپس جهت پاره ای از مشکلات همکارانی که بیمه شان واریز نشده بود ویا قرارداد منعقد ننموده بودند به اداره کل رفاه مخابرات مراجعه نمودیم نظر به اینکه همکاران 88به بعدپیرامون قراردادمشکلاتی راداشتند ونیز2نفر به نمایندگی از دیگران (رنجبر وبروجردی ) همراهمان بودند به وزارت کارمراجعه نمودیم وبابت نامه 94/11/24جناب آقای ظریفی آزادصحبتی با معاون روابط کاراداره کل وزارت داشتیم که دستاورد خوبی رابه همراه داشت که بدینوسیله مشکلات تعدادزیادی از همکاران88به بعد به راحتی مرتفع خواهد شد.
قابل توجه همکاران محترم خراسان رضوی :
دراین مراجعه به وزارت کار خوشبختانه متوجه شدیم بالاخره مدیریت محترم خراسان رضوی اطلاعات کامل ومکفی 560نفرکارگران مراکز مخابرات روستایی خراسان رضوی راتحویل اداره کل کار این استان داده ومدیر کل کار خراسان رضوی نیز این اطلاعات را به اداره کل روابط وزارت کار ارسال نموده است که نامه آن جهت مشاهده بر روی سایت گذاشته شده است لازم میدانم به دیگر استانها اطلاع رسانی نمایم حتما ارسال مشخصات همکاران از استان به اداره کل روابط کار وزارت را جدی پیگیر باشند چرا که این اداره کل ابراز نمودند اکثر استانها اطلاعاتشان رسیده مگر اندکی سپس مقارن ساعت14برای حضور در کمسیونهای اجتماعی وصنعت مجلس مراجعه نمودیم که به شکرانه ایزد منان ومساعدت تعدادی از نمایندگان محترم مجلس آقایان محجوب نماینده تهران، باستانی نماینده تربت حیدریه، سبحانی فر نماینده سبزوار،پژمانفر نماینده مشهد ،قاضی پور نماینده ارومیه و.......توانستیم حضور پیدا کنیم کوتاه عرض نمایم تعدادی ازنمایندگان مجلس آقایان اکبری رئیس کمسیون صنعت، آقای دکتر باستانی نماینده تربت حیدریه ،وقاضی پور نماینده ارومیه، سبحانی فر نماینده سبزوار، آقای محجوب نماینده محبوب مردم تهران ومدافع همیشگی حقوق کارگروانصاری ومنصوری درکمسیون صنعت مشکلات مربوط به ماده83 کارگزاران را از محضروزیر محترم ارتباطات جناب آقای دکتر واعظی طرح سوال نمودند وبطور جدی خواهان رفع مشکلات این قشر شدند مخلص کلام جناب دکتر واعظی در پاسخ  ابرازداشتند ماقطعاً مبنی برقولی که داده ایم مشکلات کارگزاران وماده 83 را مرتفع خواهیم نمود چرا که اگر یک وزیر دراجرای قانون بادرایت ومقتدر عمل ننمایدسنگ روی سنگ بند نخواهدآمد وتوصیه های لازم رابه شرکت مخابرات خواهیم داشت ونیزموارد مورد نیاز درکمسیون اجتماعی به اطلاع وزیر محترم رفاه توسط آقای محجوب رسانده شدکه ایشان نیز قول مساعدت وپیگیری را دادندوجناب آقای محجوب در کمسیون صنعت حضور یافته ومّر قانون را برای وزیر محترم ونمایندگان حاضردرکمسیون قرائت نمودند وسریع ابراز داشتند قانون شفاف است وچنانچه مشکلاتی وجود داشته باشد وزارتخانه های فن اوری اطلاعات، تعاون وکار و امور اقتصادی ملزم به رفع آن هستند ودرقسمت دوم قانون نیز مشخص شده است که باتمامی کارگران، کارگزاران، پیمانکارن حقیقی وحقوقی وهر فردی که تحت هر عنوانی در دفتر مخابرات روستایی مشغول بکارند مخابرات مکلف به انعقاد قرارداد میباشدلذا تامورخ 93/12/4که قانون تصویب شده مخابرات وظیفه دارد قرارداد منعقد نمایدوبعد ازآن در اختیار مخابرات میباشد وباتوجه به اینکه مدیر کل روابط کار وزارت درتفسیر قانون اعلام نظر نموده وجاهت نداشته چراکه قانون برای شاغلین حدومرز مشخصی را نیاورده است واین امری ناثواب است بهتر آن است شرکت مخابرات وسازمان تامین اجتماعی طبق ضوابط به تعهدات خود عمل نموده تا باعث بروز مشکلات نشوند.
درپایان وظیفه خود می دانیم ازتمامی مسئولین دلسوز نظام ونمایندگان محترم مجلس بویژه اعضای کمسیون اجتماعی وصنعت آقایان اکبری ،عزیزی، محجوب ،سبحانی فر،باستانی، قاضی پور حسینی، انصاری و.....که مارادر این امر یاری نمودند ونیزوزرای محترم ارتباطات وفن آوری اطلاعات وتعاون کارورفاه اجتماعی ورئیس محترم کانون اقای هوشمند ونمایندگان همکاران 88به بعد آقای رنجبر وبروجردی که در پیگیری امور فوق الذکر در کنارمان بودند کمال تقدیر وتشکر را داشته باشیم از همه شما عزیزان ملتمس دعای خیر وپیگیریهای منسجم ومنظم در چارچوب قانون را خواهانیم جادارد از مشاور محترم جناب رشیدی که در این امور مارایاری نمودندتشکر نماییم.


  • paper | سامان | اخبار