تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - نتایج پیگیریهای 95/02/04کانون صنفی کارگرا ن مراکز مخابرات
نتایج پیگیریهای 95/02/04کانون صنفی کارگرا ن مراکز مخابرات

بنام خدا
با عرض سلام وادب :
به اطلاع همکاران عزیزدرسطح کشورمیرساندمکمل پیگیریهای قبلی وشکوائیه کانون انجمنهای صنفی  کارگران مراکزمخابرات استان خراسان رضوی بنابه دعوت مدیرکل روابط کاروجبران خدمت وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی کشورمورخه95/02/04مقارن ساعت 10صبح جلسه ای پیرامون ارزیابی کاردر محل وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی کشورباحضورمعاونت محترم طرح طبقه بندی مشاغل-مدیرکل روابط کارونیزرئیس اداره روابط کاراین اداره ونماینده محترم کارفرمای شرکت مخابرات ایران جناب مهندس زنگی ومشاورمحترم طرح طبقه بندی مشاغل آن شرکت جناب دکترمشیری ومشاورمحترم کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکز مخابرات روستایی استان خراسان رضوی جناب مهندس رشیدی و همچنین رئیس ودبیر کانون انجمنهای کارگرا ن مراکزمخابرات استان خراسان رضوی وکشورآقایان هوشمندوقربانزاده بعنوان نمایندگان کارکنان مراکز مخابرات روستایی وتعدادی ازنمایندگان همکاران استانهای آذربایجان غربی -لرستان -هرمزگان وکردستان آقایان عظیم زاده -نوریمنش-زارع پور-ابوالمحمدی وصالحی تشکیل گردیدکه دراین جلسه مبحث ارزیابی شغل مطرح گردید.
ازآنجاکه نماینده کارفرماومشاور آن شرکت اصراربرتنوع کارداشتندونیزنماینده کارفرماابراز می داشت که بیشترکارهای این مراکزبه پیمانکاران تجمعی واگذار گردیده ماهمان گروه قبلی رابیشتر توافق نمی نماییم ونیز ابرازداشت که مدارکشان کمترازدیپلم میباشد.
لذا دبیر محترم کانون جناب قربانزاده درپاسخ به موارد مطرح شده ازطرف نماینده کارفرمای شرکت مخابرات ایران باارائه مدارک ودفاترمستندکارهایی که از20سال پیش تاکنون توسط کارگران مراكز مخابرات روستایی درمراکزبه مردم عزیزبه نحواحسن خدمات داده می شده به محضراعضای جلسه یکی یکی باتوضیحات لازم ومطلوب ارائه نمودند که حتی تمامی آنهابادستوروامضای کارفرماشرکت مخابرات بوده است.
نیز مطرح نمودیم هم اکنون تمامی کارهای مراکزازقبیل:تغذیه نیرو-سوئیچ-MDF-ورانژه کشی-اینترنتADSL-خدمات همراه اول وکنترل منصوبات مرکز-امورمشترکین وثبت وضبط کلیه دفاترمربوطه ورفع خرابیهای شبکه ودایری جدیدوتغییر مکانهاو......توسط این کارگران زحمتکش انجام گرفته ومی گیرد.وباارائه اطلاعیه استخدامی شرکت مخابرات درابتدای شروع کار که بامدرک دیپلم مشروط نموده بودابرازداشتیم که بامدرک دیپلم احرازواستخدام گردیده ایم که خوداین بیانگرگروه7می باشدوالباقی بماند....واینکه کارفرمامطرح نمودکارهاتوسط پیمانکاردیگری انجام می گیرددرپاسخ اعلام داشتیم ازآنجاکه این کانون تقاضای ارزیابی کاروطرح طبقه بندی مشاغل رادر6ماهه دوم سال94نموده بودومخابرات اقدام به گرفتن کارهای محوله ازاین قشررانموده والاسالیان درازی است که این امورتوسط این قشردرروستا انجام می شده است.وتمامی روستائیان براین موضوع آگاه هستند.بعدازبحث وبررسیهای فراوان صورتجلسه ای درباب ارزیابی مجددودقیق تنظیم گردیدکه مقداری برای همکارانیکه سوئیچهای کم کارتری داشتندوشایدازسابقه خدمتی بالایی برخوردارباشندبعضاضرربه همراه داشت چراکه بحث حجم کاری رابرای ارزیابی کارفرما مطرح می نمود.
بااصرارنمایندگان کارگران این نکته درصورتجلسه اصلاح ومقررشدحداکثربه مدت یکماه مشاوروکارفرمای محترم بحث ارزیابی شغلی به همراه تعیین گروه را به حوزه مدیرکل روابط کاروجبران خدمت وزارتخانه تحویل نمایندتابدین وسیله مشکل مطرح شده حل گرددکه درصورتجلسه به امضای حاضرین رسید .در پایان جاداردازهمه مسئولین محترم وجناب مهندس رشیدی وآقایان هوشمندوقرانزاده رئیس ودبیر کانون ونمایندگان محترم همکاران که به خوبی جلسه رامدیریت نمودندوباجدیت از حقوق شماصیانت نمودند تقدیروتشکر نمائیم.
باتقدیم احترام :
کانون صنفی انجمنهای کارگران مراکزمخابرات روستایی استان خراسان رضوی


  • paper | سامان | اخبار