تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - قابل توجه همکاران محترم کرمانشاه
بسمه تعالی

همکاران محترم توجه نمائیدتحت هیچ عنوانی برگه ای به عنوان سنوات مرخص وعیدی و... به عنوان تسویه حساب اخر سال امضاء ننمایید این یک حربه وترفند جهت پایمال نمودن حق وحقوق قانونی می باشد ما کارگر وکارمند رسمی مخابرات روستایی می باشیم نیاز به برگ تسویه حساب نیست واین خلاف ماده 83 قانون تصویبی می باشد هوشیار باشیدهیچ برگه ای را امضاء نکنید هر وقت حق وحقوق قانونی ما از سال 88 به بعد بطور کامل پرداخت شد وبه حق قانونی خود رسیدیم وطرح طبقه بندی که حق قانونی ماست جایگاه قانونی ان مشخص گردید وقانون نه تنها برای استان ما بلکه برای کل کشور بدون کم وکاست اجرا گردد ما نیز تابعه مقررات قانونی کل کشور خواهیم بود وقدمی از خواسته قانونی خود کوتاه نخواهیم امد واز همکاران محترم استان وکل کشور انتظار داریم اتحاد وهمبستگی خود را حفظ نمایند تا به یاری خداوند به حق قانونی وشرعی خود برسیمباتشکر
 
  شواری هماهنگی کارمندان مخابرات روستایی کرمانشاه


  • paper | سامان | اخبار