تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - همکاران توجه کنند
بنام خدا
باعرض سلام و ادب
پیام آموزشی
به اطلاع اعضای محترم انجمن های صنفی کارگری مخابرات و نمایندگان کارگران می رساند:
حسب اطلاع دقیق ، اعتبار کمیته انظباطی شرکت مخابرات به پایان رسیده و یا در شرف اتمام است به همین منظور شرکت مخابرات از طریق سامانه شرکت مخابرات ivote مبادرت به رای گیری به منظور انتخاب نمایندگان کارگران در کمیته انظباطی کارگاه موضوع تبصره 2ماده 27 قانون کار و دستورالعمل شماره 16 اقدام نموده است.
لازم به یادآوری می باشد آن گروه از استانها که دارای تشکلات قانونی کارگری اعم از کانون یا انجمن صنفی می باشند ، مخابرات حق قانونی نماینده ندارد ، بلکه این تشکلات قانونی به رسمیت شناخته شده هستند که با توجه به دستورالعمل ها و آیین نامه های انظباط کار در کارگاهها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار می توانند نماینده معرفی نمایند.
وآن دسته از استانها که فاقد تشکلات قانونی هستند می توانند مثل دیگر کارگران مخابرات هم کاندید معرفی نمایند و هم به افراد منتخب خود رای دهند.
متاسفانه بااطلاع وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی و یا بدون اطلاع آنها این عمل خلاف قانون در شرف اجرا است.
خواهشمنداست از طریق استانها و شهرستانهای محل خدمت خود این موارد خلاف قانون را از طریق مکاتبه به گوش مسئولین ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان یا شهرستان خود ارسال و موارد قانونی را تذکر و بخواهید که جلوی اقدامات خلاف قانون شرکت مخابرات گرفته شود .
بدیهی است که اگر امور به طریق قانونی پیش نرود در آینده اگر خلافی از فردی از کارگران مخابرات رخ دهد کارگران در مراجع حل اختلاف غیر قانونی بودن این کمیته را متذکر شده و آرای صادره کمیته انظباط کار شرکت مخابرات به دلیل اینکه اعضای آن از طرف کارگران انتخاب نشده اند به رسمیت نخواهند شناخت.
بااحترام :
كانون انجمنهای صنفی مراكز مخابرات استان خراسان رضوی


  • paper | سامان | اخبار