تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - انتصابات جدید در شرکت مخابرات کرمانشاه
 

 

طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس قبادیان انتصابات زیر صورت گرفت...


به گزارش روابط عمومی: مدیر عامل شرکت مخابرات کرمانشاه طی احکامی جداگانه ای افراد مشروحه ذیل را منصوب نمود.
 
شمس اله جعفری ( مدیریت دفتر مدیر عامل )
محمد رحمتی پور ( مدیر مالی و پشتیبانی )
شهرام پور محمد ( مدیر فناوری اطلاعات )
محمد رسول دارایی ( مدیر ارتباطات سیار )
افشین یزدان پناه ( مدیر شبکه دیتا )
علی قاسمی ( مدیر سیستم های انتقال )
 مهران مرادی ( رئیس اداره طرح و مهندسی ارتباطات سیار )
فرهاد یار احمدی ( رئیس اداره نگهداری و پشتیبانی ارتباطات سیار )
کیقباد امیری ( رئیس اداره نگهداری سیستمهای دسترسی – کافو نوری )
صفر بشیری ( رئیس اداره تمرکز حسابها و صورتهای مالی )
کورش منصوری ( رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه ها )
جلیل محمدی ( کارشناس مسئول نگهداری و پشتیبانی سیستمهای مخابراتی )

  • paper | سامان | اخبار