تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - همکاران محترم شهرستان متن زیر تهیه وتحویل اداره کار نمایید

بسمه تعالی
   

مدیرت محترم اداره کار ورفاه اجتمایی شهرستان.....

سلام علیکم

احتراما"اینجانبان امضاء کنندگان ذیل کارگزاران مراکز مخابرات روستایی شهرستان..... با توجه به اینکه مدت چندین سال در مراکز مخابرات 
 روستاییمشغول به کار هستیم وطی مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی قرارداد مستقیم وجذب شرکت مخابرات استان کرمانشاه شده ایم لذا
 خواهشمند است با طرح تطبیق حقوق همانند کارمندان مخابرات وطبقه بندی مشاغل طبق قوانین اداره کاراقدام لازم را مبذول فرمایید  


کارگزاران مراکز مخابرات روستایی شهرستان......


  • paper | سامان | اخبار