تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - انتصاب در شرکت مخابرات استان کرمانشاه

انتصاب


طی احکامی از سوی مهندس قبادیان انتصاباتی در شرکت مخابرات استان انجام شد. 

به گزارش روابط عمومی ، مهندس قبادیان در جمع مدیران شرکت اظهار داشت : براساس نیاز و بمنظور استفاده هر چه بیشتر از تخصص و تجربیات مدیران تغییراتی در برخی بخش های شرکت انجام می شود.

وی بیان داشت انتظار میرود حضور این مدیران در بخش های جدید موجب افزایش انگیره و ارتقاء بهره وری شرکت بشود.

 مدیرعامل شرکت مخابرات استان استفاده از منابع موجود را براساس استراتژی های مطلوب، لازمه تغییر وضعیت و تحول اساسی درشرکت دانست.

 براساس این گزارش انتصابات زیر در شرکت مخابرات استان کرمانشاه انجام شد.

آقای شاپور زارعی به سمت مدیریت مخابرات شهرستان کرمانشاه

آقای شمس اله جعفری به سمت مدیریت تدارکات و خدمات عمومی

 آقای محمدرحمتی پور به سمت مدیریت مالی و اداری

 در این مراسم همچنین از خدمات آقای مهدی آبادی در زمان تصدی مدیریت مخابرات شهرستان کرمانشاه ،آقای جعفری در مدت تصدی مدیریت مالی اداری و آقای زارعی در مدت تصدی مدیریت تدارکات وخدمات عمومی قدردانی بعمل آمد.  • paper | سامان | اخبار