تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - قابل توجه همکاران محترم کرمانشاه
بسمه تعالی

همکاران محترم توجه نمایند طبق پیگری به عمل امده مخابرا ت مجدد  حقوق رابه صورت الحساب پرداخت نمود700هزار تومان که این روند پرداخت از نظر مالی مشکلات زیادی برای همکاران به دنبال خواهد داشت 67 روز است مخابرات وقت داشته مشکل حقوقی این قشر را حل فصل نماید وهرماه این موضوع تکرار خواهدشد نه ازحقوق کامل خبری هست نه از رفع مشکلات  از یک طرف نیز پست وپست بانک کارمزد را برای مخابرات ضبط نموده درحالی که پست بانک بنام شما فعالیت میکند مالیات را به نام شما پرداخت میکند که از نظر قانونی تخلف بزرگی است کارهای پست خارج از ساعت اداری انهم با وسیله شخصی پست بانک از شما ضمانت نامه گرفته کلیه هزینه ها مثل خودکار ورق جوهر چاپگر و.... شما متحمل ولی کسی دیگرسود  ان راببرد  اگر شما طرف قراردادهستید پس کارمزد مطلق به کارگزار است اگر مخابرات طرف حساب است پس باید کل هزینه ها راپرداخت کند وپست وپست بانک باید قرارداد کارگزاران  رافسخ نماید وضمانت نامه انها را باطل واسترداد نماید واصلآ کار پست خارج از ساعت اداری انجام می شود هیچ ربطی به مخابرات ندارد  لذا همکاران محترم می خواهیم عاقلانه فکر نمایند ودراین خصوص تصمیم گیری نمایند منتظر دیگران نباشید ودر فکر چاره کار باشید مخابرات دارد وقت ما تلف می کند وانها جواب ما را نمی دهند هرکدام از ما مبلغی به عنوان حسن انجام کار وضمانت نزد مخابرات درزمان پیمانکاری طلب داشته  وقرارداد پیمانکاری ما چندین سال است باطل شده وپول ما باید در یک حساب سپرده نگهداری میشد که به ان سود تعلق می گرفت درحالی که مخابرات ان درحساب خود نگه داشت وسود ان را سران مخابرات می خورند وپول ما ارزش قانونی خودرا از دست داده  برادران وعزیزا ن و همکاران گرامی  ظلم وستم مسئولین مخابرات دیگر حساب وکتاب ندارد جانمان به لبمان رسیده  بی تفاوت رفتار نکنید به پا خیزید واز حق قانونی خود دفاع کنید چقدر ظلم چقدر حق کشی نا سلامتی ما در یک کشور اسلامی زندگی می کنیم ما انچه واقعیت بود را بیان کردیم بیاید دست به دست هم بدهیم ریشه این قانون شکنی از ریشه بخشکانیم  تنها با زدن یک تلفن فعلان مسئول کافی نیست باید من وتو ماشویم کسی در مخابرات جواب درستی به ما نمی دهد  همه دروغ می گویند  من انچه شرط بلاغت بود بیان کردم خواه پند گیر خواه ملال  خود دانی خدای خود فقط این را می گویم تا نجنبیم کاردرست نمیشود      • paper | سامان | اخبار