تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - مراحل تشکیل انجمن صنفی کارگری

مراحل تشکیل انجمن صنفی کارگری

تعریف انجمن صنفی کارگری :

در اجرای ماده 131 قانون کار ، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران ،کارگران مشمول قانون کار می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند.

ارکان انجمن صنفی کارگری عبارتند از :
1- مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3- بازرسان
وظایف و اختیارات انجمن های صنفی کارگری به شرح زیر است :
1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضاء .
2- دریافت حق عضویت و کمک های داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود .
3- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی ، صندوق قرض الحسنه ، همچنین تلاش در جهت تامین امکانات رفاهی اعضاء با رعایت مقررات .
4- همکاری با وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی در جهت شناخت مشکلات کارگری و اجرای قانون کار .
5- عضویت در کانون انجمن های صنفی استان پس از تصویب مجمع عمومی مربوط .
6- فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی استان و کانون عالی انجمن های صنفی سراسر کشور در حدود قوانین و مقررات .
7- همکاری با سایر تشکل های کارگری و کارفرمایی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده است .

مراحل تشکیل انجمن صنفی کارگری :
1- ارسال تقاضانامه تأسیس
2 - ارائه مدارک مبنی بر کارگر بودن و اشتغال متقاضیان در حرفه یا صنعت مربوطه
3 - درج آگهی تأسیس در یکی از روزنامه ها
4- تنظیم پیش نویس اساسنامه مطابق مقررات
5 - دعوت و برگزاری مجمع عمومی
6 - ارائه مدارک جهت ثبت انجمن صنفی
7 - درج آگهی انجام انتخابات و ثبت انجمن صنفی در روزنامه کثیرالانتشار

1 - ارسال تقاضانامه تأسیس : نصاب لازم برای تأسیس انجمن صنفی کارگری تقاضای حداقل 10 نفر از کارگران شاغل در کارگاه مربوطه و در سطح صنف حداقل 50 نفر کارگر مشمول قانون کار شاغل در صنف مربوطه از کارگاههای مختلف در حوزه فعالیت مورد درخواست می باشد .

تعریف کارگر مطابق ماده 2 قانون کار :

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 188 قانون کار شاغلان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی همچنین کارگران کارگاههای خانوادگی را از شمول قانون کار خارج می کند . بنابر این این افراد مشمول ماده 131 قانون کار و ماده 1 آیین نامه انجمن های صنفی نمی باشند .

ماده 188 قانون کار :
 
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررت خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
ارسال تقاضانامه تأسیس و پیگیری مراحل ثبت انجمن صنفی با توجه به حوزه فعالیت ( شهر ، شهرستان یا استان ) در اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه و در صورتیکه حوزه فعالیت انجمن صنفی فراتر از یک استان باشد ، در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی صورت می گیرد .

2 - ارائه مدارک لازم :
ب : ارائه مدارک مبنی بر کارگر بودن نظیر فیش حقوقی یا قرارداد کار کارگران متقاضی
ج : ارائه مدارک مبنی بر اشتغال کارگران در حرفه یا صنعت مربوطه نظیر مجوز فعالیت ، گواهینامه مهارت فنی و ......
- ارائه مدارک بند الف و ب تنها برای متقاضیان تأسیس انجمن صنفی در سطح صنف ضروری است و برای انجمن صنفی در سطح کارگاه ارائه آخرین لیست بیمه کارگاه کفایت می کند .

3 -  انتشار اطلاعیه پذیرش عضو در یکی از روزنامه ها : در صورت تکمیل بودن مدارک و عدم نقص پرونده هیئت مؤسس نسبت به انتشار آگهی تأسیس در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار ( با توجه به حوزه فعالیت انجمن صنفی ) اقدام می کند .

4 - تنظیم پیش نویس اساسنامه مطابق مقررات : متن اساسنامه نمونه 

5 - دعوت و برگزاری مجمع عمومی : دعوت مجمع عمومی از طریق انتشار آگهی در روزنامه و ارسال دعوتنامه کتبی به اعضاء می باشد . ( اطلاعیه دعوت مجمع عمومی موسس )

مواردی که در دعوت مجمع عمومی بایستی رعایت شود :

- دعوت اعضاء و نماینده وزارت کار حداقل 15 روز ( بدون احتساب ایام تعطیل ) قبل از برگزاری مجمع عمومی طی دعوتنامه کتبی و درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیر الانتشار( با توجه به حوزه فعالیت ) - تعیین زمان ، مکان و دستور جلسه در دعوتنامه و آگهی دعوت .


مجمع عمومی در زمان و مکان مقرر در آگهی روزنامه با حضور اعضاء تشکیل می شود . پس از حضور اعضاء و رسمیت یافتن جلسه ، مسن ترین عضو حاضر به عنوان رئیس سنی ، مجمع عمومی را اداره خواهد کرد و بلافاصله هیئت رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس ، یک یا دو نایب رئیس ، یک یا دو منشی و دو ناظر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت . در صورتیکه اعضای حاضر در مجمع بیش از 20 عضو باشد ، اعضاء هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای هیئت مدیره و بازرسان باشند .
پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع ، قرائت و تصویب اساسنامه ، اعلام کاندیداتوری و انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان ( به صورت مخفی و کتبی ) و انتخاب روزنامه جهت انتشار آگهی های انجمن انجام خواهد شد سپس اساسنامه مصوب و صورتجلسه مجمع به امضاء هیئت رئیسه و ناظران خواهد رسید .

در صورتجلسه مجمع ذکر نکات ذیل الزامیست :
- تاریخ و ساعت برگزاری مجمع
- تعداد کل اعضاء و تعداد اعضاء حاضر
- اسامی هیئت رئیسه و ناظران منتخب
- اسامی کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان
- تعداد آراء هر یک از کاندیداهای منتخب جهت عضویت اصلی یا علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
- سایر مصوبات مجمع نظیر تصویب اساسنامه ، مبلغ ورودیه و حق عضویت ، انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های انجمن و . . .

6 - ارائه مدارک جهت ثبت انجمن صنفی : حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی ، اولین جلسه هیئت مدیره تشکیل و سمت اعضاء معین خواهد شد . سپس مدارک ذیل جهت انجام تشریفات ثبت به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارائه و گواهینامه ثبت انجمن صنفی و گواهی صحت انتخابات صادر خواهد شد :

- صورتجلسه مجمع عمومی

- آگهی دعوت مجمع عمومی در روزنامه و آگهی تأسیس انجمن صنفی
- دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع عمومی که به امضاء اعضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده باشد .
- صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر تعیین سمت اعضاء
در تنظیم اولین صورتجلسه هیئت مدیره رعایت نکات ذیل ضروریست :
- تاریخ و ساعت برگزاری جلسه
- اسامی و امضاء اعضاء اصلی هیئت مدیره که در جلسه حضور دارند
- تعیین سمت اعضاء شامل رئیس ، نایب رئیس ، دبیر و خزانه دار و تعیین صاحبان امضاء اسناد و اوراق مالی انجمن
- سایر موارد تصویب شده

7 - درج آگهی انجام انتخابات و ثبت انجمن صنفی در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور  • paper | سامان | اخبار