تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - ثبت سوابق و بیمه های معوقه کارگزاران در استان کرمانشاه

بسمه تعالی
 
به اطلاع همکاران محترم میرساند سوابق بیمه معوقه سالهای گذشته در استان کرمانشاه از تاریخ1388/10/22 تا تاریخ 1394/03/31به بعددر سازمان تامین اجتمایی به ثبت رسید وبر روی سایت تامین اجتمایی قابل رویت است وهمکاران با مراجعه به سایت تامین اجتمایی می توانند سوابق خود را رویت نمایند وبیمه تیر ماه94 نیز30 مردادطبق روال قانونی واریز میگردد ودراین استان کل سوابق زمان خصوصی سازی مخابرات وحق بیمه ان پرداخت گردیده است   شورای هماهنگی کارگزاران مخابرات روستایی کرمانشاه

 


  • paper | سامان | اخبار