تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - انتصاب در شرکت مخابرات ایران
14 مرداد 1394

انتصاب در شرکت مخابرات ایران

انتصاب در شرکت مخابرات ایران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، طی احکام جداگانه ای از سوی آقای دهناد، سرپرست شرکت مخابرات ایران، آقایان: مهندس کارگزار به سمت معاون مدیر عامل و رییس مرکز عملیات فنی و تجاری، لطفعلی به سمت مدیر امور فناوری اطلاعات و با حفظ سمت به عنوان مشاور مدیرعامل و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل، لواسانی به سمت مدیر امور تجاری و مهندس حاجی محمدی به سمت مدیر امور شبکه در معاونت عملیات فنی و تجاری مدیرعامل منصوب شدند.

 متن احکام به شرح زیر است:

 
جناب آقای علی کارگزار
با توجه به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی ، به موجب این ابلاغ به سمت معاون مدیرعامل و رییس مرکز عملیات فنی و تجاری منصوب می شوید .

امید است با استعانت از پروردگار متعال و با بهره گیری از تفکر راهبردی، برنامه ریزی هدفمند ،سازماندهی هوشمندانه منابع و همفکری سایر همکاران، نسبت به انجام وظیفه و مسئولیت های محوله کوشش نموده و در مسیر تحقق چشم انداز ، ماموریت و استراتژی های شرکت موفق و موید باشید .جناب آقای شهاب لطفعلی

با توجه به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی ، به موجب این ابلاغ به سمت مدیر امور فناوری اطلاعات در معاونت مدیر عامل و مرکز عملیات فنی و تجاری مدیرعامل منصوب می شوید .

امید است با استعانت از پروردگار متعال و با بهره گیری از تفکر راهبردی، برنامه ریزی هدفمند، سازماندهی هوشمندانه منابع و همفکری سایر همکاران، نسبت به انجام وظیفه و مسولیت های محوله کوشش نموده و در مسیر تحقق چشم انداز ، ماموریت و استراتژی های شرکت موفق و موید باشید.

 جناب آقای محمدرضا حاجی محمدی

با توجه به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی ، به موجب این ابلاغ به سمت مدیر امور شبکه در معاونت مدیر عامل و مرکز عملیات فنی و تجاری مدیر عامل منصوب می شوید .

امید است با استعانت از پروردگار متعال و با بهره گیری از تفکر راهبردی ،برنامه ریزی هدفمند ،سازماندهی هوشمندانه منابع و همفکری سایر همکاران، نسبت به انجام وظیفه و مسئولیت های محوله کوشش نموده و در مسیر تحقق چشم انداز ، ماموریت و استراتژی های شرکت موفق و موید باشید .


 جناب آقای سیامک لاری لواسانی
با توجه به تعهد ، تخصص و شایستگی جنابعالی ، به موجب این ابلاغ به سمت مدیر امور تجاری در معاونت مدیر عامل و مرکز عملیات فنی و تجاری مدیرعامل منصوب می شوید .

امید است با استعانت از پروردگار متعال و با بهره گیری از تفکر راهبردی، برنامه ریزی هدفمند، سازماندهی هوشمندانه منابع و همفکری سایر همکاران، نسبت به انجام وظیفه و مسولیت های محوله کوشش نموده و در مسیر تحقق چشم انداز ، ماموریت و استراتژی های شرکت موفق و موید باشید .لازم به ذکر است، مرکز عملیات فنی و تجاری با سه بخش امور تجاری، شبکه و فناوری اطلاعات، حوزه عملیات شرکت را زیر نظر مدیر عامل شرکت مخابرات ایران مدیریت می کند .


منبع : شرکت مخابرات ایران  • paper | سامان | اخبار