تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - قابل توجه همکاران محترم کرمانشاه
بسمه تعالی


همکاران محترم طبق پیگری به عمل امده مخابرات قصد دارد حقوق کارگزاران بصورت الحساب واریز وبرای کارگزارن یک سیستم جامع تعریف نماید وبرای کارگزاران حکم کارگزینی صادر شود تا حقوق انها همزمان با پرسنل مخابرات ماهانه پرداخت شود واین کار  زمان بر خواهد بود وکارگزاران محترم باید مدتی صبور باشند تا کار مراحل اداری خودرا سپری کند 

آخرین پیگیری در مورد حقوق تیرماه:همکاران گرامی جهت واریز حقوق کارگزاران قرار شده خود تهران متولی واریز حقوق باشدو درسراسر کشور بصورت یکپارچه ومنظم پرداخت خواهدشد فلذا جای نگرانی بابت پرداخت حقوق توسط استانها نیست که هر استان بخواهد سلیقه ای عمل نماید.


  شورای هماهنگی کارگزاران مخابرات روستایی کرمانشاه


  • paper | سامان | اخبار