تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - معاونت نیروی انسانی
 

خبر- معاونت نیروی انسانی مخابرات اعزام نیروهای پیمانکاری به ماموریت را ممنوع کرد

مخابرات ما – معاونت نیروی انسانی با ارسال نامه ای اعزام نیروهای شرکتی به ماموریتهای برون شهری را ممنوع کرد. در این نامه آمده است که بدلیل ملاحظات بیمه ای و عدم امکان پوشش بیمه مخابرات برای نیروهای پیمانکاری، استانها از اعزام این نیروها خودداری کنند.

 

ماموریت شرکتی ک

در حقیقت شرکت مخابرات اجازه ندارد راسا این افراد را به ماموریت اعزام کند مگر اینکه شرکت پیمانکار، خود، برای افرادش حکم ماموریت صادر نماید و مسئولیت آن را هم با پوشش های بیمه ای خود بپذیرد.  • paper | سامان | اخبار