تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - قابل توجه همکاران محترم کرمانشاه وکشور
                                                                                    
                بسمه تعالی

 همکاران محترم توجه نماید که مخابرات  متاسفانه روال پرداخت حقوق کارگزاران را همچون زمان پیمانکاری در نظر گرفته یعنی از یکم ماه بعد شروع به نوشتن صورت وضعیت  میکند وبعد ازان صورت وضعیت راجهت محاسبه به حسابداری ارسال وچنیدین روز نیز در واحد حسابداری معطل وسپس به واحد مالی ارسال وهفته ها در گیردار اداری ماندگار تا چک ان کشیده شود ومخابرات همچون گذشته با دید پیمانکار به مانگاه میکند  درحالی که ما کارگر هستیم صورت وضعیت مربوط به پیمانکار است نه کارگر که حقوقش مشخص است ایا برای پرسنل رسمی وحتی نیروهای شرکتی پس از پایان ماه این کار را انجام میدهد در حالی که نیروها شرکتی حقوق خودرا در31 تیر حقوق انها واریز حتی همکاران خودمان در شرکت تی سی وان 88به بعد حقوق دریافت کرده اند این رفتار مسئولین مخابرات با کارگزاران مخابرات چه معنی ومفهومی دارد ایا می خواهند حرف خودشان را به کرسی بنشانند که شرکت تی سی وان از مخابرات بهتراست یا این رفتارهای تناقض برانگیز نشانه از یک توطئه دیگر  مسئولین مخابرات است لذا از همکاران محترم درخواست میگردد به این رفتار غیر قانونی مسئولین مخابرات بی تفاوت نبوده وپیگیر کار وحق وحقوق خود باشند واز مسئولین مستقیم خود بخواهید  وزره ای از خواسته قانونی خود کوتاه نیاید
 
ا- حقوق انها باید همچون دیگر پرسنل مخابرات در پایان ماه همزمان پرداخت شود وردیف حقوقی انها مشخص شود
2-کد پرسنلی انها صادروفیش حقوقی جهت انها صادر گردد تا اطلاعی از وضعیت حقوقی خوداشته باشند
3 -کارت شناسایی برای انها صادر گردد در تمام ادارات وشرکت ها این کار قانونی است
4- هرگونه رفتار غیر قانونی مسئولین مخابرات رااز طریق کانالهای قانونی بازرسی وحراست وبازرسهای اداره کار درمیان بگذارید

لذا از همکاران در سراسرکشور انتظار داریم اتحاد خودرا حفظ کنند وپیگری خواستهاذکر شده که حداقل وکمترین خواسته قانونی است باشند وبی تفاوت نباشد این مشکل تنها مختص به کرمانشاه نبوده بلکه کلی است وباید به یاری خدا مشکلات ریشه کن شود وبرای تمام همکاران در سراسرکشور ارزوی موفقیت داریم 


                     
شورای هماهنگی کارگزاران مخابرات روستایی کرمانشاه


  • paper | سامان | اخبار