تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - پرداخت حقوق کارگزاران در پاره ای ازسردرگمی وابهام
بسمه تعالی


همکاران محترم باتوجه به اینکه مدت یک ماه از اجرای قرارداد مستقیم در کل کشور می گذر د متاسفانه در هیچ یک از استانهای کشور وهمچنین مخابرات استان کرمانشاه هنوز شخص یا اداره ای  یا قسمتی از مخابرات به عنوان متولی پرداخت حقوق کارگزاران معرفی ومشخص نشده وپرداخت حقوق کارگزاران در ابهام وسردرگمی بوده وهنوز دراین رابطه هیچگونه تصمیمی از سوی مسئولین مخابرات صورت نگرفته وکسی دراین رابطه پاسخگو نمی باشد درحالی که مخابرات یک ماه کامل فرصت داشت که متولی مربوطه را معرفی ودر پایان ماه نسبت به پرداخت حقوق کارگزاران اقدام کند درحالی تاکنون هیچگونه تصمیمی اتخاذ نشده واین عمل مسئولین مخابرات نشانه بارز وروشنی از بی توجهی مسئولین مخابرات به حق وحقوق قانونی این قشر زحمت کش می باشد در حالی که حقوق پرسنل مخابرات در 26 ماه پرداخت شده وحقوق نیروهای خدمات اول (تی سی وان )31 تیر پرداخت شده ومسئولین مخابرات باید توجه داشته باشند که کارگزاران جزء یک خانواده بوده  وانتظار دارند که در پایان ماه حقوق خود رادریافت کنند وضعیت کارگزاران مخابرات دیگر مثل گذشته نیستد که بعنوان پیمانکار باید صورت وضعیت تحویل دهند تا حق الزحمه انها مشخص محاسبه گردد وپس چند ماه در گیردار اداری چک ان کشیده شود کارگزار امروز طبق قانون کارگر رسمی مخابرات شناخته شده ومیبایست درپایان ماه حقوق ان پرداخت شود دیگر صورت وضعیتی ندارد وحقوق ماهیانه اش مشخص است ومنبع درامدی دیگر ندارد که نیاز به محاسبه داشته باشد واز مسئولین محترم مخابرات استان وکشور انتظار داریم دراین رابطه چاره اندیشه کرده واین مشکل راحل کنند وباعث دلسردی کارگزارن نشده وبه انها دلگرمی دهند ومشکلات را در سطح کشور حاد نکنند وبایدمسئولین مخابرات این راقبول کنند با اذیت ومشکل درست کردن برای کارگزاران مخابرات روستایی کاری از پیش نخواهند برد وچاره ای جزء اجرای مرر قانون پیش نخواهند برد واین را بدانند که کارگزار تابع قانون است وقانونمند  ومشکلاتی که سر راهش باشد از طریق قانونی حل خواهد نمود شورای  هماهنگی کارگزاران مخابرات روستایی کرمانشاه


  • paper | سامان | اخبار